eLearning, Mobile Learning eller Klasserum? - Peak Consulting Group

Læring

eLearning, Mobile Learning eller Klasserum?

Peak Consulting Group»Artikler»eLearning, Mobile Learning eller Klasserum?

eLearning, Mobile Learning eller Klasserum?

Igennem de seneste 5 år har eLearning været afløseren for Computer-based-training , og komplementeres nu selv af Mobile Learning.

 

eLearning i dag benytter sig af og integrerer mange forskellige kommunikationsredskaber for at øge graden af indlæring, herunder video, indlejrede quizzer, youtube klips, animerede case scenarier, m.fl.

Mobile Learning løfter tilgængeligheden af viden, samt muligheden for læring og interaktion på tværs af kontekster og til netop der hvor personen befinder sig. Dermed udnytter Mobile Learning en vifte af de muligheder som dagens mobile teknologier muliggør, for at understøtte kursusdeltageren før, under og efter uddannelsen. Mobile learning kan indeholder eLearning.

Teknologiernes anvendelse i en uddannelseskontekst
Når du vælger et kompetenceforløb indenfor eksempelvist projektstyring, er det vigtigt at overveje en række ting:

  • Formålet med uddannelsen
  • Modenhed af projektorganisationen
  • Antallet af afdelinger, som skal arbejde sammen efter endt uddannelse
  • Niveauet af formaliseret videndeling, der er på plads
  • Alle disse faktorer vil påvirke resultatet, dels de kompetencer som den enkelte deltager opnår, og dels de gevinster virksomheden høste på basis af deres investering i øget kompetenceudvikling.

I de følgende afsnit vil vi beskrive de omstændigheder, hvorunder Peak anbefaler de forskellige typer af træning i forhold til kompetenceløft af projektledere og projektorganisationen.

Læring og forankring
Forskning viser, at for at sikre den højeste mulige forankring af viden, skal der være langt større fokus på, hvad der skal ske før selve kurset og ikke mindst hvordan vi omsætter læringen til praksis efter kurset. Fordelingen på indsatsen bør i følge Robert Brinkerhoff ligge på 40 % før 20 % under og 40 % efter et kursus.

  • Før kurset: Afstemning af forventning imellem medarbejder og leder, plan for at medarbejder kan benytte sine kompetencer efter endt kursus. Mindset på medarbejder. Forberedelse der passer på tværs af kursisters læringsstile.
  • Under kurset: Fokus på virkelighed, udfordre, dialog, refleksion og variation
  • Efter kurset: Anvendelse af læring, adgang til fortsat læring, adgang til sparring, mentoring og vidensdeling

Hvornår vælge e-learning
Den største fordele ved e-læring er, at deltageren kan lære, når det er belejligt, og behøver ikke at være væk fra kontoret for at deltage i klasseundervisning.

Det er vores erfaring, at e-læringsmodulerne skal sikre en variation i læringsmiljøet, hvor deltagerne veksler mellem at læse teori, anvendelseseksempler og igennem tests bliver tvunget til at reflektere. E-læringsmodulerne bør være relativt korte og tilrettelagte, så deltageren kan bruge korte tidsintervaller, når de er til rådighed i arbejdstiden eller i deres egen tid.

Denne løsning er mest velegnet til virksomhedsspecifikke uddannelsesforløb, hvor en fælles projektmodel (skal) anvendes konsistent i virksomheden.Peak kan anbefale eLearning til medarbejdere der interagerer indenfor en projektkontekst (projektdeltagere, udviklere, tester), og som har brug for at forstå virksomhedens projektsprog og projekt metode.

Peak kan ikke generelt anbefale e-learning løsning, hvor der er fokus på anvendelse og skalering, da deltagerne her ikke får mulighed for at diskutere egne erfaringer med andre samt med sparring fra underviseren – alt sammen i et uformelt og fortroligt forum.

Hvornår vælge Blended learning
Blended learning er koblingen imellem klasserumsbaseret undervisning samt elektronisk understøttelse i forberedelsesfasen og under kurset.

Deltagerne vil typisk få adgang til et online forum, hvor de vil være i stand til at stille spørgsmål til deres træner og slutte sig til diskussioner om de forskellige projektrelaterede emner efter eget valg.

Deltagere kan benytte eLearning moduler eller lignende elektronisk forberedelse, typisk med fokus på udvalgte teoretiske dele af pensum, med sigte på at forkorte antallet af klasserumsdage.

Der bliver i Blended Learning holdt fast i klasserumstræning, for at deltagerne får mulighed for at møde kolleger/ligesindede og udveksle erfaringer og synspunkter, dog fordi eLearning typisk har til fordel at korte uddannelsesforløbet ned, vil man her kun i begrænset udstrækning have tid til at inddrage eksempler fra det virkelige liv og diskutere praktiske anvendelse.

Efter kurset vil deltagerne stadig være i stand til at bruge et online forum erfaringsudveksling, eventuelt understøttet med underviseren eller en anden rådgiver.

Peak anbefaler Blended Learning til virksomheder der har behov for hurtigt at få løftet kompetenceniveauet iblandt projektledere, men som kun har begrænset mulighed for at trække projektlederne ud af dagens dagligdag. Et alternativ kan være, at planlægge træningen henover en weekend.Hvornår vælge.

Mobile Learning
Mobile learning kan benytte sig af eLearning moduler, andre former for elektronisk forberedelse såsom online adgang til forberedelsesmaterialer, artikler og quizzer samt online diskussionsforum.

Mobile learning platformen er bygget op således, at det skal være muligt for deltageren at forberede sig, reflektere og indgå i dialog, lige gyldigt hvilket nyere mobilt redskab denne har til rådighed, f.eks. laptop, iPhone, iPad, Android/Windows understøttede mobiltelefoner, m.fl.

Med Mobile Learning kan man støtte deltageren før, under og efter uddannelse, og her er vægten især lagt på den effektive understøttelse af forberedelse, indlæring og forankringen af den nye viden.Ved at understøtte forberedelsen elektronisk med en række forskellige tilgange, sikrest det i højere grad at den enkeltes læringsstil rammes, og dermed øges sandsynligheden for at alle deltagerne møder velforberedte op til klasserumstræning. Dermed er der mere tid i klasserum hvor deltagerne kan erfaringsudveksle og hvor underviseren kan inddrage eksempler, tale om skalering og praktisk anvendelse.

Hvis uddannelsesforløbet har til formål at fremme et tættere samarbejde afdelinger imellem, og samtidig sikre, at deltagerne får mest mulig ud af uddannelsen, anbefales det at koble Mobile Learning og normal klasserumstræning.