Hvordan påvirker fjernarbeid beslutningsprosessene for ledere i norske organisasjoner?

I Peak er vi opptatt av å dele av vår kunnskap, derfor er vi stolte over å kunne hjelpe to studenter med deres masteroppgave som omhandler leders beslutningsprosesser ved fjernarbeid.

Da regjeringen gikk ut med anbefalinger om hjemmekontor 12. mars 2020 førte det til store endringer. Organisasjoner måtte omstille seg over natten og jobbsituasjonen ble snudd på hodet. Vi bistår to studenter fra Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) som ønsker å undersøke hvordan denne omstillingen har endret situasjonen for ledere i norske organisasjoner. Her forteller de om motivasjonen for å skrive om dette, målet med undersøkelsen og hvordan de har gått frem.

Motivasjon, bakgrunn og formål

Vi studerer til å bli Siviløkonomer med spesialisering innen fagfeltet strategisk ledelse ved NMBU. For å spisse masteroppgaven vår, valgte vi å se på lederes beslutningsprosesser ved fjernarbeid (også kjent som remote working). Motivasjonen til å skrive om dette er sterkt farget av dagens situasjon. Da vi fikk vite at Peak Consulting Group ønsket å undersøke mer på dette området, var det et enkelt valg for oss. Vår interesse for dette fagfeltet har økt gjennom studiene, og vi ønsket å benytte oss av anledningen til å skrive en oppgave basert på denne unike situasjonen, og samtidig bidra til forskning på dette området.

Formålet med oppgaven er å avdekke hvordan det har vært for ledere å ta beslutninger ved hjemmekontor. Hvordan holder norske organisasjoner hjulene i gang fra hjemmekontoret? Påvirkes beslutningene av denne situasjonen, har kvaliteten blitt bedre eller dårligere, har man blitt mer eller mindre effektiv? Det er mange spørsmål knyttet til denne problemstillingen, men hovedmålet er å finne en fellesnevner for hvordan fjernarbeid påvirker beslutningsprosessene til ledere. Har det hatt en påvirkning i det hele tatt?

Problemstilling og forskningsspørsmål

  • Hvordan påvirker fjernarbeid beslutningsprosessene for ledere i norske organisasjoner?

For å kunne støtte opp om hovedproblemstillingen har vi utarbeidet noen støttende forskningsspørsmål som vil hjelpe oss i studiet som vi skal foreta oss.

  • På hvilken måte har fjernarbeid endret beslutningsprosessene?
  • Hvordan påvirker bruken av digitale verktøy beslutningene som tas?
  • Har beslutningskvaliteten blitt bedre eller dårligere?
  • Er det forskjeller på beslutningene som tas på strategisk og operativt nivå når det gjelder endringer etter Covid-19?
  • Mange beslutninger blir tatt etter konsultasjon i ledergrupper. På hvilken måte har ledermøtene hvor beslutninger blir tatt endret seg etter Covid-19?

Metode

Det er en kvalitativ studie, der datainnsamlingsmetoden foregår gjennom semi-strukturerte intervjuer. Problemstillingen stiller spørsmål om hvordan en leders beslutningsprosess har endret seg. For å finne svar på dette trenger vi å vite hvordan ledere arbeidet med beslutningsprosesser før hjemmekontor ble innført og hvordan de nå arbeider. Vi har vært så heldige å få mulighet til å samarbeide med Sparebank 1 Forsikring om disse intervjuene.

Gjennom 16 intervjuer, med ledere på 4 forskjellige nivåer i organisasjonen, ønsker vi å sette kontrastene opp mot hverandre og skape et sammenligningsgrunnlag. Vi strukturerte spørsmål på forhånd og spurte tilleggsspørsmål for å kunne forsikre oss om at vi forstod deres synspunkt riktig. Intervjuene ble gjennomført digitalt, og selv om dette fungerte bra for vår datainnsamling kan dette selvfølgelig bidra til noen begrensninger. Vi har i tillegg til primærintervjuene gått videre med et åpent dybdeintervju med noen av intervjuobjektene fra første runden for å kunne avkrefte og bekrefte funnene som vi så i første omgang.

Teori

Situasjonen som organisasjoner befinner seg i dag er ny for alle, likevel er det allerede blitt gjort en del forskning på hvordan arbeidstakere og ledere har taklet omstillingen til hjemmekontor.

En relevant kilde i vårt arbeid er artikkelen «Remote Managers Are Having Trust Issues», som ble publisert av Sharon K. Parker, Caroline Knight og Anita Keller i Harvard Business Review, kommenterer forfatterne at en stor andel ledere sliter med effektiv ledelse av ansatte som jobber hjemmefra. Ansatte opplever å bli overvåket og at de ikke har full tillit fra sine ledere. Fjernledelse krever andre ferdigheter enn fysisk ledelse, og ledere har blitt tvunget til å gjøre denne overgangen raskt og uten trening. Som et resultat av dette kan det hende at noen ledere synes at rollene deres er vanskeligere enn før. Det ser ut til at noen ledere har vanskelig for å tilpasse seg ledelse av ansatte uten «synsfelt» under Covid-19 pandemien. Samtidig føler mange ansatte de negative effektene av nøye overvåking og mistillit fra sjefene sine (Parker, Knight & Keller, 2020).

Basert på teorien er det tydelig at situasjonen har påvirket arbeidshverdagen. Neste steg i studien vil være å analysere alle intervjuene vi har gjennomført og se det i lys av teorien som ligger til grunn. På denne måten vil vi vurdere hvordan beslutningsprosessene har påvirket analyseobjektet vårt. ​